Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

Poprawa efektywności energetycznej a tzw. Biały Certyfikat

Panele fotowoltaiczne
Spis treści

Czym jest Biały Certyfikat?

Zgodnie z ww. ustawą o efektywności energetycznej, przedsiębiorcy którzy zdecydują się na realizacje inwestycji poprawiających efektywność energetyczną swojej firmy mogą ubiegać się o świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. Białe Certyfikaty. Świadectwo Efektywności Energetycznej jest certyfikatem Unijnym i rodzajem dofinansowania. Biały Certyfikat to dokument zaświadczający o ilości planowanej do zaoszczędzenia energii. Potwierdza, że u odbiorcy osiągnięta zostanie określona redukcja jej zużycia.

Co należy zrobić, aby uzyskać Biały Certyfikat?

Aby otrzymać Świadectwo Efektywności Energetycznej należy wprowadzić w firmie modernizację, która zapewni większą efektywność pracy (opisano w: „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, jako konsekwencja audytu energetycznego”). Najczęściej warunkiem umożliwiającym uzyskanie Białego Świadectwa jest wymiana wyeksploatowanych urządzeń oraz energochłonnych źródeł światła, na ich energooszczędne odpowiedniki. Certyfikat zostaje wydany na wniosek przedsiębiorcy składany do Prezesa URE (Urząd Regulacji Energetyki), który wydaje świadectwo efektywności energetycznej w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Do uzyskania Białych Certyfikatów dopuszczane są tylko planowane oraz nierozpoczęte projekty. Zakończona modernizacja nie otrzyma już takiego świadectwa. Innymi aspektami powodującymi odmowę przyznania Białego Certyfikatu są: pozyskanie już innej premii termomodernizacyjnej, przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej dla inwestycji. Natomiast sam proces jego pozyskanie wygląda następująco:

  1. wybór przedsięwzięcia, modernizacji jakie chcę się wprowadzić w danym przedsiębiorstwie,
  2. wykonanie profesjonalnego audytu efektywności energetycznej,
  3. złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosku wraz z pozostałą dokumentacją,
  4. otrzymanie świadectwa.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej musi zawierać:

  • dane wnioskodawcy,
  • określenie rodzaju przedsięwzięcia i miejsca jego lokalizacji,
  • ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku,
  • wskazanie okresu uzyskiwania oszczędności energii finalnej dla danego przedsięwzięcia,
  • oznaczenie terminu rozpoczęcia oraz zakończenia prac zmierzających do realizacji przedsięwzięcia,
  • wskazanie czy został złożony inny wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej w odniesieniu do przedsięwzięcia. Do wniosku należy załączyć między innymi dokumentację z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Wydane Świadectwo zawiera indywidualny numer, określenie podmiotu na rzecz którego wydano świadectwo oraz jego wartość.

Korzyści uzyskania Świadectwa Efektywności Energetycznej

Istotną zaletą uzyskania Świadectwa Efektywności Energetycznej jest możliwość łączenia go z innymi źródłami finansowania (pod warunkiem, że całość dofinansowania nie przekroczy maksymalnego progu pomocy). Jest on indywidualnie dobierany w zależności od rodzaju inwestycji. Innym atrakcyjnym rozwiązaniem propagującym realizację inwestycji poprawiających efektywność energetyczną jest finansowanie ESCO. ESCO od angielskiego Energy Service Company to swoistego rodzaju przedsiębiorstwo oszczędzania energii, świadczące usługi energetyczne lub dostarczające innych środków poprawy efektywności energetycznej dla użytkownika/odbiorcy energii, biorąc przy tym na siebie pewną część ryzyka finansowego. Zapłata za wykonane usługi jest oparta (w całości lub w części) na osiągnięciu poprawy efektywności energetycznej oraz spełnieniu innych uzgodnionych kryteriów efektywności. Firma typu ESCO angażuje swoje środki finansowe w przeprowadzenie u klienta przedsięwzięcia modernizacyjnego, a odzyskuje poniesione nakłady (wraz z wynagrodzeniem) poprzez płatności rozłożone w czasie. Okres zwrotu inwestycji zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami. Płatności dokonywane przez klienta pochodzą z wygenerowanych oszczędności w kosztach energii. Rozwiązanie takie dedykowane jest do trzech rodzajów jednostek: nie posiadających możliwości finansowych do realizacji inwestycji, nie posiadających możliwości technicznych do samodzielnej realizacji inwestycji lub do poszukujących gwarancji efektu energetycznego.

Bibliografia:

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku – o efektywności energetycznej / Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 468, 868/

https://www.gov.pl/web/klimat/co-to-jest-firma-esco