Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W trosce o Państwa zadowolenie z naszych usług i zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Państwa danych osobowych powierzanych PROSTER SP. Z O.O. z siedzibą w Brzesku będącej Administratorem Danych Osobowych (zwanego dalej „Administratorem”) informujemy, że Administrator działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: PROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzesku (32-800), pod adresem ul. Bartosza Głowackiego 67, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000177831, NIP: 8691811388, REGON: 852726830.
 2. Administrator jest właścicielem strony internetowej www.proster.net.pl (zwanej dalej: „Serwisem”) i zapewnia osobom (dalej „Użytkownikom”) odwiedzającym Serwis bezpieczeństwo zgodnie ze standardem wymaganym w RODO.
 3. Użytkownicy korzystający z Serwisu mają zapewnione bezpieczeństwo na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 4. Administrator oświadcza, że nie dokonuje profilowania użytkowników oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sposób, o którym mowa w art. 22 RODO.
 5. Treści umieszczone w serwisie tj. ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób mające charakter informacyjny, poczytuje się w razie wątpliwości za zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one zaś oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe we własnych celach na podstawie interesu prawnego zgodnie z art. 6 lit. f) RODO. Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące działalności Administratora na podstawie zgody, tj. art.  6 ust. 1 lit. a RODO (dane przetwarzane są przez niezbędny czas).
 7. Administrator ogranicza zbieranie danych przez Serwis i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 5 ust.1 lit. C RODO.  W szczególności zbierając dane osobowe te spośród nich, których podanie jest niezbędne do udzielenia informacji dotyczących działalności Administratora.
 8. Administrator informuje, że nie publikuje w Serwisie żadnych danych osobowych, które pozyskał w związku z wykonywaniem swojej działalności, poza danymi pracowników lub osób, które wyraziły na to zgodę.
 9. Administrator uprawniony jest do ujawnienia lub przekazywania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub europejskiego i usługodawcom działającym na zlecenie Administratora na podstawie art. 28 RODO. Takie dane powierzane są wyłącznie podmiotom przetwarzającym na określonych warunkach w niezbędnym zakresie i na okres, jaki jest niezbędny do uzyskania celu realizacji określonej usługi.
 10. Administrator oświadcza, że wszystkie osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu działają z upoważnienia Administratora i przed dopuszczeniem do takiego przetwarzania zostały odpowiednio przygotowane. Ponadto Administrator stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej i narzędzi programowych w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych w niezbędnym zakresie.
 11. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkownika danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystanie.
 12. Administrator gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności, a więc osób, których dotyczą zbierane dane.
 13. Klient podaje dobrowolnie swoje dane osobowe potrzebne do złożenia oferty lub otrzymywania informacji dotyczących działalności Administratora, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi lub wykonanie usług świadczonych przez Administratora.
 14. Każdej osobie, której dane dotyczą Administrator zapewnia w każdym czasie prawo do:
  1. odwołania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
  3. prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO);
  4. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub umowy jeżeli dane nie są już potrzebne Administratorowi;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);
  7. prawo do przenoszenia danych pomiędzy administratorami w formie elektronicznej w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO).

Administrator może odmówić realizacji powyższych praw w sytuacji, gdy nie będzie w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.

 1. Odpowiedź na powyższe zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. W razie konieczności termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiąca. Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia przed upływem miesiąca.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumentach wykonanej usługi przechowywane na potrzeby fiskalne i dane osobowe przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.
 3. Ze względów technicznych realizacja prawa przenoszenia danych pomiędzy Administratorami możliwa jest jedynie bezpośrednio do Użytkownika, który złożył taką dyspozycję. Standardowym formatem przekazania danych przez Administratora jest zaszyfrowana korespondencja mailowa. Jeśli Użytkownik nie posiada adresu mailowego, Administrator przekaże mu ją za pośrednictwem poczty na nośniku typu CD/DVD lub innym powszechnie używanym. Jednorazowe wykonanie kopii danych jest bezpłatne. Każde kolejne wydanie kopii danych w terminie do 6 miesięcy Administrator może uzależnić od wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych takich jak wysokości opłaty pocztowej, koszt użytych materiałów biurowych, płyt CD/DVD itp. Wysokość opłaty jest ustalana indywidualnie z osobą wnoszącą żądanie.
 4. Stosownie do treści art. 19 RODO Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to nadmiernie utrudnione.
 5. Administrator informuje, że Użytkownikom przysługują następujące środki ochrony:
  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 77 ust. 1 RODO;
  2. prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji Organu nadzorczego lub jeżeli Organ nadzorczy nie rozpatrzył Pana/Pani skargi lub nie poinformował Pana/Pani w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania skargi wniesionej zgodnie z art. 77 RODO (art. 78 RODO);
  3. prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko Administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w przypadku uznania, iż prawa przysługujące Panu/Pani na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania Danych Osobowych z naruszeniem przepisów RODO (art. 79 RODO).
 6. Użytkownik w celu realizacji swoich praw wynikających z art. 15-18, art. 20, art. 21 RODO lub mający pytania dotyczące powyższej polityki prywatności może skontaktować się ze Administratorem wysyłając e-mail na adres: rodo@proster.net.pl, lub listownie na adres Administratora: PROSTER SP. Z O.O. adres: ul. Głowackiego 67, 32-800 Brzesko
 1. Administrator oświadcza, że przetwarzane przez niego dane osobowe w Serwisie nie są przekazywane do Państw trzecich, poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.
 2. Administrator przez publikację w Serwisie imion i nazwisk pracowników, danych kontaktowych i danych adresowych wyraża zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu, współpracy lub otrzymywania ofert od osób trzecich.
 3. Zawartość Serwisu jest własnością PROSTER SP. Z O.O. z siedzibą w Brzesku. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować wysyłając e-maila na adres rodo@proster.net.pl
 5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
  1. dla naszych klientów i kontrahentów POBIERZ
  2. dla osób wskazanych do kontaktu lub współpracy przez naszych kontrahentów POBIERZ
  3. dla użytkowników Facebook’a POBIERZ
  4. dla klientów – cele marketingowe POBIERZ