Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jako pierwszy krok na drodze redukcji długofalowych kosztów energii?

Analizując współczesne trendy, zwłaszcza te pojawiające się na fali szeroko rozumianej pro-ekologicznej działalności przedsiębiorstw, warto pochylić się nad wątkiem audytu energetycznego, jako punktu wyjścia do racjonalizacji kosztów zużywanej energii – zarówno w sakli mikro jak i makro. Aktualny krajowy plan na rzecz energii i klimatu zakłada:

a. 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005,
b. 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto uwzględniając:

 • 14% udziału OZE w transporcie,
 • roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie.
  c. wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007,
  d. redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

Narzędzi do osiągniecia tych celów jest bardzo wiele, a jednym z nich jest tzw. audyt energetyczny, który w Polsce wynika bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, zobowiązując przedsiębiorstwa do przygotowania dokumentu co 4 lata (dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników). Zgodnie z ustawą, audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

 • należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, mierzalnych danych,
 • dotyczy budynków, transportu i procesów,
 • skupia 90% całkowitej energii zużytej przez przedsiębiorstwo,
 • opiera się na analizie kosztowej cyklu życia,
 • zawiera analizy możliwości działań proefektywnościowych.

Dobrze przeprowadzony audyt pozwoli znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

 • ile wynoszą koszty paliwa i energii ?
 • jaki jest udział kosztów paliw i energii w kosztach produkcji?
 • gdzie najwięcej (w jakich urządzeniach i węzłach technologicznych) zużywa się najwięcej energii?
 • jaki jest stopień oddziaływania na środowisko, i ile wynoszą jego koszty?
 • czy znane jest zużycie danych nośników energii w cyklu dobowym (energii elektrycznej, ciepła sieciowego, gazu ziemnego) i czy do maksymalnego zużycia godzinowego w czasie doby trafnie dobrano rodzaj taryfy?
 • czy dokonano właściwego wyboru dostawcy energii?
 • czy jest w przedsiębiorstwie osoba odpowiedzialna za zarządzanie energią?
 • czy wiadomo gdzie istnieje największa możliwość zmniejszenia zużycia energii ?
 • czy zmiany zużycia energii są monitorowane ?

Przedsiębiorstwa mniejsze z powyższego obowiązku są zwolnione, jednak nic nie stoi na przeszkodzie by także i one dokonały takiej analizy. Zużycie energii w przedsiębiorstwie zatrudniającym 40 pracowników może stanowić porównywalnie wysoki ułamek kosztów ogólnych jednostki, co w przypadkach dużych przedsiębiorstw, działających w sektorach o dużej energochłonności, takich jak budownictwo, sektor wytwórczy, sektor energetyczny czy transport. Pogłębiona analiza pozwoli na identyfikację źródeł strat, nadmiernego zużycia energii oraz wysokich kosztów energii i ciepła oraz na opracowanie przemyślanego systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwa.

Bibliografia:

 1. Sławomir Pasierb, Szymon Liszka, Mariusz Bogacki, Arkadiusz Osicki, Piotr Kukla, Tomasz Zieliński, Efektywne wykorzystanie energii w firmie – poradnik, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009r., s. 8
 2. https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030-przekazany-do-ke
 3. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000831/U/D20160831Lj.pdf

Bezpłatna konsultacja

Spotkajmy się na bezpłatnej konsultacji w wygodnej formule on-line i porozmawiajmy o wyzwaniach,
które stoją przed Tobą.

Umów konsultację

Nasza strona korzysta z plików Cookies do celów funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.   Dowiedz się więcej.