Artykuły Proster - źródła profesjonalnej wiedzy

Branżowa wiedza zebrana przez specjalistów dla specjalistów. Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Obiekt przemysłowy
Spis treści

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jako pierwszy krok na drodze redukcji długofalowych kosztów energii?

Analizując współczesne trendy, zwłaszcza te pojawiające się na fali szeroko rozumianej pro-ekologicznej działalności przedsiębiorstw, warto pochylić się nad wątkiem audytu energetycznego, jako punktu wyjścia do racjonalizacji kosztów zużywanej energii – zarówno w sakli mikro jak i makro. Aktualny krajowy plan na rzecz energii i klimatu zakłada:

 1. 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005,
 2. 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto uwzględniając: a – 14% udziału OZE w transporcie, b – roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie.
 3. wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007,
 4. redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

Narzędzi do osiągniecia tych celów jest bardzo wiele, a jednym z nich jest tzw. audyt energetyczny, który w Polsce wynika bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, zobowiązując przedsiębiorstwa do przygotowania dokumentu co 4 lata (dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników). Zgodnie z ustawą, audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

 • należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, mierzalnych danych,
 • dotyczy budynków, transportu i procesów,
 • skupia 90% całkowitej energii zużytej przez przedsiębiorstwo,
 • opiera się na analizie kosztowej cyklu życia,
 • zawiera analizy możliwości działań proefektywnościowych.

Dobrze przeprowadzony audyt pozwoli znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

 • ile wynoszą koszty paliwa i energii ?
 • jaki jest udział kosztów paliw i energii w kosztach produkcji?
 • gdzie najwięcej (w jakich urządzeniach i węzłach technologicznych) zużywa się najwięcej energii?
 • jaki jest stopień oddziaływania na środowisko, i ile wynoszą jego koszty?
 • czy znane jest zużycie danych nośników energii w cyklu dobowym (energii elektrycznej, ciepła sieciowego, gazu ziemnego) i czy do maksymalnego zużycia godzinowego w czasie doby trafnie dobrano rodzaj taryfy?
 • czy dokonano właściwego wyboru dostawcy energii?
 • czy jest w przedsiębiorstwie osoba odpowiedzialna za zarządzanie energią?
 • czy wiadomo gdzie istnieje największa możliwość zmniejszenia zużycia energii ?
 • czy zmiany zużycia energii są monitorowane ?

Przedsiębiorstwa mniejsze z powyższego obowiązku są zwolnione, jednak nic nie stoi na przeszkodzie by także i one dokonały takiej analizy. Zużycie energii w przedsiębiorstwie zatrudniającym 40 pracowników może stanowić porównywalnie wysoki ułamek kosztów ogólnych jednostki, co w przypadkach dużych przedsiębiorstw, działających w sektorach o dużej energochłonności, takich jak budownictwo, sektor wytwórczy, sektor energetyczny czy transport. Pogłębiona analiza pozwoli na identyfikację źródeł strat, nadmiernego zużycia energii oraz wysokich kosztów energii i ciepła oraz na opracowanie przemyślanego systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwa.

Bibliografia:

 1. Sławomir Pasierb, Szymon Liszka, Mariusz Bogacki, Arkadiusz Osicki, Piotr Kukla, Tomasz Zieliński, Efektywne wykorzystanie energii w firmie – poradnik, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009r., s. 8
 2. https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030-przekazany-do-ke
 3. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000831/U/D20160831Lj.pdf